LEGAL TERMS

Www.ecointegral.com strona internetowa (dalej “Witryna internetowa”) jest własnością Ecointegral Engineering, SL (dalej “Spółka”) z siedzibą przy Avenida Del Calasancio, 22. – 14012 Cordoba i CIF B14518385 Zarejestrowany w rejestrze handlowym Kordoby Folio 165 Tomo 1343, mata CO13606 napis 1.

Spółka wita i zaprasza do dokładnie przeczytać ogólne warunki korzystania z tej witryny sieci Web (dalej „Warunki użytkowania”) opisujące warunki, które mają zastosowanie do nawigacji takie same, z zgodność z przepisami hiszpańskich przepisów dotyczących stosowania. Ponieważ firma może w przyszłości ulec zmianie niniejszych warunków użytkowania, zaleca się odwiedzić regularnie być informowani o zmianach.

Z zachęcanie do korzystania z Serwisu spełnia kryteria przejrzystości, jasności i prostoty, firma informuje użytkownika, że ​​wszelkie sugestie, pytania lub zapytania o warunkach użytkowania zostanie odebrany i rozwiązane poprzez kontakt z firmą poprzez e-mail: evamaria@ecointegral.com

 

 1. Obiekt

SPÓŁKA udostępnia treści i usługi dostępne na stronie internetowej, z zastrzeżeniem niniejszych ogólnych warunków użytkowania, jak również zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej “polityką ochrony danych”). Dostęp do tej Witryny lub korzystanie z niej w jakikolwiek sposób daje jej kwalifikację “Użytkownika” i oznacza bezwarunkową akceptację każdego z tych Ogólnych warunków użytkowania, zastrzegając Spółkę prawo do ich modyfikacji w dowolnym czasie. W związku z tym odpowiedzialność ponosi każdy Użytkownik, uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Użytkowania obowiązującymi w każdym momencie, w którym odwiedza on tę Witrynę, więc jeśli nie zgadza się z żadną z tych zasad tutaj, muszą powstrzymać się od korzystania z tej witryny.

Podobnie, ostrzega się, że czasami mogą zostać określone określone warunki dotyczące korzystania z określonych treści i / lub usług na Witrynie, korzystanie z tych treści lub usług będzie oznaczać akceptację określonych w nich warunków.

 

 1. Usługi

Poprzez stronę internetową SPÓŁKA oferuje Użytkownikom dostęp do: informacji o firmie, jej danych kontaktowych, jej produktów i usług, stawek, ofert handlowych, lokalizacji – działu kontaktowego do zapytań ułatwianie twoich danych osobowych – Linki do sieci społecznościowych (dalej “Usługi”).

 1. Prywatność i przetwarzanie danych

FIRMA przetwarza dane osobowe zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych dane osobowe i swobodny przepływ tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informacje na temat twoich danych osobowych, zgodnie z art. 13 rozdziału 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, można znaleźć w tym LINK.

 1. Własność przemysłowa i intelektualna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie treści wyświetlane na stronie internetowej oraz w szczególności, projekty, tekst, obrazy, logotypy, ikony, przyciski, oprogramowania, nazw handlowych, znaków towarowych lub innych oznaczeń przemysłowych i / lub firma podlegają prawom własności intelektualnej i wszystkich znaków towarowych, nazw handlowych lub logo, wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące zawartości i / lub innych elementów na stronie, które są wyłączną własnością firmy i / lub stron trzecich, które mają wyłączne prawo do korzystania z nich w ruchu ekonomicznym. W związku z tym Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie kopiować, dystrybuować, udostępniać ani w żaden inny sposób publicznie komunikować, przekształcać ani modyfikować takich treści, zachowując SPRZEDAŻ nieszkodliwą dla jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia tych obowiązków. W żadnym wypadku dostęp do Witryny nie oznacza żadnego zrzeczenia się, przeniesienia, licencji lub całkowitej lub częściowej cesji tych praw, chyba że wyraźnie określono inaczej. Te ogólne warunki korzystania ze strony internetowej nie daje użytkownikom wszelkie inne prawa użytkowania, zmiany, wykorzystywanie, powielanie, dystrybucja lub komunikacji publicznej na stronie internetowej i / lub jej zawartości innych niż wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Wszelkie inne wykorzystanie lub wykorzystanie jakichkolwiek praw będzie podlegać wcześniejszemu i wyraźnemu upoważnieniu, specjalnie przyznanemu w tym celu przez SPÓŁKĘ lub właściciela praw stron trzecich.

Zawartość, teksty, fotografie, projekty, logo, zdjęcia, programy komputerowe, kody źródłowe i, ogólnie, wszelkie stworzenie intelektualnej w tym miejscu, jak również sama strona jako całość, jako multimedialny pracy artystycznej, są chronione prawami praw autorskich przez ustawodawstwo dotyczące własności intelektualnej. Firma posiada elementy graficzne strony internetowej projektu, menu, przycisków nawigacyjnych, kod HTML, tekst, obrazy, grafiki, tekstur i innych treści Serwisu lub w każdym przypadku ma odpowiednie upoważnienie do używania wymienionych elementów. Treści udostępniane na Witrynie nie mogą być powielane w całości ani w części, ani przekazywane, ani rejestrowane przez system wyszukiwania informacji, w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku, chyba że udzielono uprzedniej zgody na pisemny, wspomnianego Podmiotu.

Zabrania się również usuwania, ominięcia i / lub manipulowania “prawami autorskimi”, jak również technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi lub wszelkimi mechanizmami informacyjnymi, które mogą zawierać treść. Użytkownik tej strony zobowiązuje się do przestrzegania praw i unikać wszelkich działań, które mogłyby uszkodzić, w każdym przypadku rezerwowania wykonywania SPÓŁKA dowolnych środków lub działań prawnych wymaganych w obronie ich praw własności intelektualnej.

 1. Obowiązki i obowiązki użytkownika witryny
Użytkownik wyraża zgodę na:

Należy odpowiednio i zgodnie z prawem korzystać ze Strony internetowej, a także z zawartości i usług, zgodnie z: (i) obowiązującym ustawodawstwem przez cały czas; (ii) Ogólne Warunki korzystania z Witryny; (iii) ogólnie przyjęte morale i dobre praktyki oraz (iv) porządek publiczny.

Zapewnić wszystkie środki i wymagania techniczne wymagane do uzyskania dostępu do Witryny.

Dostarczanie prawdziwych informacji poprzez wypełnianie formularzy zawartych na Witrynie danymi osobistymi i utrzymywanie ich na bieżąco, tak aby zawsze odpowiadały rzeczywistej sytuacji Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za fałszywe lub niedokładne oświadczenia oraz szkody poniesione przez SPÓŁKĘ lub osoby trzecie za udzielone informacje.

Niezależnie od postanowień poprzedniej sekcji, Użytkownik musi również powstrzymać się od:

Upewnij zakazane w niniejszych Warunków Użytkowania, naruszać praw i interesów innych osób, lub w jakikolwiek sposób szkody, nieuprawnionym lub nielegalne użycie Serwisu i / lub treści niezgodnych z prawem celów czyni bezużytecznym, przeciążenia, pogorszenia lub uniemożliwienia normalnego korzystania z usług lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na dowolnym sprzęcie komputerowym.

Uzyskują dostęp lub próbują uzyskać dostęp do zasobów lub ograniczonych obszarów Witryny, nie spełniając warunków wymaganych do takiego dostępu.
Spowodowanie uszkodzenia fizycznych lub logicznych systemów Witryny, jej dostawców lub stron trzecich.
Wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusy komputerowe lub inne systemy fizyczne lub logiczne, które mogą spowodować uszkodzenie fizycznych lub logicznych systemów FIRMY, jej dostawców lub stron trzecich.

Próba uzyskania dostępu, wykorzystania i / lub manipulowania danymi FIRMY, dostawców zewnętrznych i innych Użytkowników.
Odtwarzaj lub kopiuj, rozpowszechniaj, zezwalaj na publiczny dostęp za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji publicznej, przekształcaj lub modyfikuj zawartość, chyba że masz upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.

Usuwanie, ukrywanie lub manipulowanie uwagami dotyczącymi praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz innych danych identyfikujących prawa SPÓŁKI lub stron trzecich włączonych do treści, a także technicznych urządzeń zabezpieczających lub wszelkich mechanizmów informacyjnych, które mogą być umieszczone w treści ,
Uzyskania lub próby uzyskania zawartości przy użyciu środków lub procedur innych niż te, w stosownych przypadkach, zostały udostępnione w tym celu lub zostały wyraźnie określone na stronach internetowych, na których treść lub w ogóle, te, które są powszechnie używane w Internecie, ponieważ nie wiążą się z ryzykiem uszkodzenia lub dezaktywacji strony internetowej i / lub treści.
W szczególności, a jedynie charakter orientacyjny i nie jest wyczerpująca, Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim informacji, danych, treści, wiadomości, grafiki, zdjęcia, pliki dźwiękowe i / lub obrazy, fotografie, nagrania, oprogramowanie i, ogólnie rzecz biorąc, każdy rodzaj materiału, który:

(i) w jakikolwiek sposób jest sprzeczny, dyskredytuje lub narusza podstawowe prawa i wolności obywatelskie uznane konstytucyjnie, w traktatach międzynarodowych oraz w pozostałej części obowiązującego prawodawstwa.

(ii) wywoływać, podżegać lub promować przestępcze, oszczercze, zniesławiające, gwałtowne lub, ogólnie rzecz biorąc, sprzeczne z prawem, obyczajów, ogólnie przyjęte dobre praktyki lub porządek publiczny.

(iii) Indukują, podżegają lub promują działania dyskryminujące, postawy lub myśli oparte na płci, rasie, religii, wierzeniach, wieku lub stanie.

(Iv) Włączenie, udostępniać lub umożliwiać dostęp do produktów, elementów, wiadomości i / lub karnych, brutalne, obraźliwe, szkodliwe, poniżające lub w ogóle, w przeciwieństwie do prawa, moralności i dobrych obyczajów ogólnie przyjętych do porządku publicznego.

(v) indukuje lub może wywoływać niedopuszczalny stan lęku lub strachu.

(vi) indukuje lub zachęca do angażowania się w niebezpieczne, ryzykowne lub szkodliwe praktyki dla zdrowia i równowagi psychicznej.

(vii) Jest chroniony przez ustawodawstwo dotyczące ochrony intelektualnej lub przemysłowej należące do SPÓŁKI lub stron trzecich bez zezwolenia na zamierzone użycie.

(viii) Jest sprzeczne z honorem, z osobistą i rodzinną prywatnością lub z własnym wizerunkiem.

(ix) Stanowią dowolny rodzaj reklamy.

(x) Dołączać wszelkiego rodzaju wirusy lub programy, które uniemożliwiają normalne działanie Witryny.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do niektórych usług i / lub zawartości Witryny, otrzymasz hasło, jesteś zobowiązany do korzystania z niego rzetelnie, zachowując go w tajemnicy przez cały czas. W związku z tym będzie on odpowiedzialny za właściwe przechowywanie i poufność, zobowiązując się nie przekazywać go stronom trzecim, czasowo lub na stałe, ani nie umożliwiać dostępu do wyżej wymienionych usług i / lub zawartości stronom trzecim. Podobnie, jest zobowiązany powiadomić SPÓŁKĘ o wszelkich faktach, które mogą sugerować niewłaściwe użycie jej hasła, takich jak, między innymi, jego kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp, w celu dokonania natychmiastowego anulowania. W związku z tym, pomimo braku wcześniejszego powiadomienia, SPÓŁKA zostanie zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z niewłaściwego użycia hasła, odpowiadając za nielegalne korzystanie z treści i / lub usług Witryny przez osoby nieuprawnione.

Jeśli niedbale lub celowo nie wypełni któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszych ogólnych warunkach użytkowania, będzie on odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które mogą powstać w związku z tym naruszeniem.

 1. Obowiązki

SPÓŁKA nie gwarantuje stałego dostępu ani prawidłowej wizualizacji, pobierania ani wykorzystywania elementów i informacji zawartych na stronach Serwisu, które mogą być utrudnione, utrudnione lub przerwane przez czynniki lub okoliczności, na które nie ma ona wpływu.

 

SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje, które mogą zostać podjęte w wyniku dostępu do treści lub informacji.

Spółka może przerwać usługę lub natychmiast zakończyć współpracę z użytkownikiem, jeśli wykryje wykorzystanie strony internetowej lub jakichkolwiek usług oferowanych na nim są sprzeczne z niniejszymi Warunkami użytkowania. Spółka nie jest odpowiada za szkody, straty, straty, roszczenia lub wydatki wynikające z korzystania z Witryny. Będzie on odpowiedzialny jedynie za wyeliminowanie, tak szybko jak to możliwe, treści, które mogą generować takie szkody, pod warunkiem że zostanie to zgłoszone. W szczególności nie będzie on odpowiedzialny za szkody, które mogłyby powstać między innymi z:

(I) interferencyjne, przerwy, błędy, zaniechania, awarie telefonów, opóźnienia, zatory lub rozłączenia w działaniu systemu elektronicznego spowodowane brakami, przeciążenia i błędy w liniach i sieciach telekomunikacyjnych lub jakiekolwiek inne przyczyny poza kontrolą FIRMA.

(ii) bezprawnego wtargnięcia za pośrednictwem wszelkiego rodzaju złośliwych programów i za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji, takich jak wirusy komputerowe lub jakiekolwiek inne.

(iii) niewłaściwego lub niewłaściwego nadużywania Witryny.

(iv) błędy bezpieczeństwa lub nawigacji spowodowane przez nieprawidłowe działanie przeglądarki lub przez użycie niezaktualizowanych jej wersji. Administratorzy SPÓŁKI zastrzegają sobie prawo do całkowitego lub częściowego wycofania treści lub informacji znajdujących się w Witrynie.

SPÓŁKA wyklucza wszelką odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą być wynikiem niewłaściwego korzystania z usług swobodnie dostępnych i używanych przez Użytkowników Serwisu. Firma jest również zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i informacji, które mogą być odbierane jako wynik form gromadzenia danych, tej samej istoty o świadczenie usług pytania i pytania tylko. Z drugiej strony, w przypadku wyrządzenia szkody przez nieuprawnione lub nieprawidłowe korzystanie z takich usług, użytkownik może być stosowane przez spółki za szkody spowodowane.

Będziesz bronić i zabezpieczać COMPANY przed wszelkimi uszkodzeniami wynikającymi z roszczeń, działań lub roszczeń osób trzecich w związku z dostępem lub korzystaniem z Serwisu. Użytkownik zgadza się również, aby zabezpieczyć firmę przed szkody wynikające z korzystania z „roboty”, „pająki”, „roboty” lub podobnych narzędzi służących do gromadzenia danych lub wyciągu lub wszelkich innych działań z Twojej strony, które nakładają nieuzasadnione obciążenie na działanie Witryny.

 1. Hiperlinks

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać w żaden sposób, nawet za pomocą hiperłącza lub hiperłącza, Witryny internetowej SPÓŁKI, jak również jakiejkolwiek jej zawartości, o ile nie zostanie wyraźnie autoryzowany na piśmie przez SPÓŁKĘ.

Strona internetowa SPÓŁKI zawiera linki do innych stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie, w celu ułatwienia dostępu użytkownika do informacji współpracujących firm i / lub sponsorów. W związku z powyższym SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron internetowych, ani nie jest w stanie poręczycielowi lub jako część usług i / lub informacji, które mogą być oferowane stronom trzecim za pośrednictwem łączy stron trzecich. ,

Użytkownikowi przysługuje ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia linków do strony głównej Witryny wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

Witryny zawierające link do naszej witryny

(i) nie może sugerować, że SPÓŁKA zaleca tę stronę internetową lub jej usługi lub produkty;

(ii) nie mogą fałszować swojego związku ze Spółką ani potwierdzać, że SPÓŁKA zatwierdziła taki link, ani nie zawiera znaków towarowych, nazw, nazw handlowych, logo ani innych wyróżniających znaków SPÓŁKI;

(iii) nie mogą zawierać treści, które mogą być uznane za niesmaczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, kontrowersyjne, podżegające do przemocy lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub religię, sprzeczne z porządkiem publicznym lub niezgodne z prawem;

(iv) nie może łączyć się z żadną stroną Serwisu inną niż strona główna;

(v) musi łączyć się z adresem internetowym Witryny, nie zezwalając stronie internetowej, która tworzy link do reprodukowania Witryny jako części swojej witryny internetowej lub w ramach jednej z jej “ramek” lub tworząc “przeglądarkę” na którymkolwiek z strony witryny. SPÓŁKA może w każdej chwili zażądać usunięcia jakiegokolwiek linku do Strony Internetowej, po czym musi niezwłocznie przystąpić do jej usunięcia. SPÓŁKA nie może kontrolować informacji, treści, produktów lub usług świadczonych przez inne strony internetowe, które nawiązały łącza do Witryny.

 

W związku z tym SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty związane z takimi stronami.

 

 1. Cookies

Możesz sprawdzić informacje o plikach cookie uzyskujących dostęp do tego LINK

 1. Czas trwania i zakończenie

Świadczenie usług na tej stronie internetowej i innych usług ma zasadniczo charakter czasowy nieokreślony. SPÓŁKA może jednak wypowiedzieć lub zawiesić dowolne usługi portalu. Jeżeli jest to możliwe, SPÓŁKA ogłosi zakończenie lub zawieszenie świadczenia określonej usługi.

 1. Deklaracje i gwarancje

Ogólnie rzecz biorąc, zawartość i usługi oferowane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny. W związku z tym, oferując je, SPÓŁKA nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do treści i usług oferowanych na Stronie Internetowej, w tym między innymi gwarancji legalności, niezawodności, przydatności, dokładności lub przydatności handlowej, z wyjątkiem zakres, w jakim z mocy prawa nie można wykluczyć takich oświadczeń i gwarancji.

 1. Siła wyższa

SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności świadczenia usług, jeżeli wynika to z przedłużających się przerw w zasilaniu, liniach telekomunikacyjnych, konfliktach społecznych, strajkach, buntach, wybuchach, powodziach, działaniach i zaniechaniach Rządu i ogólnie wszystkie przypadki siły wyższej lub zdarzeń losowyc

 1. Rozstrzyganie kontrowersji. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania, a także korzystanie z Witryny będą regulowane przez ustawodawstwo hiszpańskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądami w Kordobie.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania jest niemożliwe do wyegzekwowania lub nieważne na mocy obowiązującego prawa lub w wyniku decyzji sądowej lub administracyjnej, taka niewykonalność lub nieważność nie spowodują, że niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania będą niemożliwe do wyegzekwowania lub null jako całość. W takich przypadkach SPÓŁKA przystąpi do zmiany lub zamiany wspomnianego zastrzeżenia na inny, który jest ważny i wykonalny oraz że w miarę możliwości osiąga cel i roszczenie odzwierciedlone w pierwotnym zastrzeżeniu.